back

Магістратури вищих навчальних закладів – важлива складова системи підготовки державних службовців.

21 березня 2012

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя, вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних вимог управлінського процесу.

Кузнею кадрів з формування професійно-компетентних, творчо-iнновацiйних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у м.м. Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (табл.). У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта – на умовах контракту.

Перелік вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»


з/п
Назва ВНЗ
1. Академія митної служби України
2. Академія муніципального управління
3. Буковинський державний фінансово-економічний університет
4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
5. Донецький державний університет управління
6. Донецький національний технічний університет
7. Запорізький національний університет
8. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
9. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
10. Класичний приватний університет
11. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
12. Національний університет біоресурсів і природокористування України
13. Національний університет «Одеська юридична академія»
14. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
15. Тернопільський національний економічний університет
16. Харківський національний економічний університет
17. Херсонський національний технічний університет
18. Хмельницький університет управління та права
19. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
20. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
21. Дніпропетровська державна фінансова академія
22. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23. Львівська державна фінансова академія
24. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
25. Національний університет водного господарства та природокористування
26. Сумський державний університет
27. Чернігівський державний технологічний університет
28. Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Переважна більшість вищих навчальних закладів вже має значний досвід підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», інша частина тільки розпочала таку підготовку.

Упродовж існування магістратур державної служби, ними було підготовлено більше 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

За останні п’ять років було підготовлено 12 тис. 091 магістр державної служби, у тому числі:
- за денною формою навчання за державним замовленням – 1819 осіб;
- за заочною формою навчання за державним замовленням – 7822 особи;
- за денною формою навчання на контрактній основі – 941 особа;
- за заочною формою навчання на контрактній основі – 1509 осіб.

Вищі навчальні заклади готують магістрів «Державної служби» за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:
- «Адміністративний менеджмент» - загальна кількість підготовлених магістрів за спеціалізацією становить 4102 особи;
- «Економіка» - 2219 осіб;
- «Територіальне управління та місцеве самоврядування» - 990 осіб;
- «Соціальна сфера» - 656 осіб;
- «Правове забезпечення» - 642 особи;
- «Кадровий менеджмент» - 327 осіб;
- «Управління державними інституціями» - 239 осіб;
- «Регіональне управління та місцеве самоврядування» - 239 осіб;
- «Державне регулювання АПК» - 234 особи;
- «Економічна політика» - 181 особа;
- «Бюджет і фінанси» - 188 осіб.

Найбільш потужними по кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба» є Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, загальна кількість підготовлених магістрів сягає 4372 особи, що становить 28,9 % від загальної кількості підготовлених спеціалістів державної служби за всі роки існування магістратур «Державна служба». Харківський національний економічний університет підготував 1710 осіб, що складає 11,3 % від загальної кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба», Тернопільський національний економічний університет підготував 1680 фахівців, тобто 11,1 %, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля підготував 1560 осіб, що складає 10,3 %, Київський національний економічний університет підготував за спеціальністю «Державна служба» 786 осіб, що складає 5,1 %. Отже, питома вага зазначених 5 вищих навчальних закладів у підготовці фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування досить значна і становить 66,7 %. Решта, 23 вищих навчальних закладів, разом за звітний період підготували 5017 фахівців, що становить 33,3 % від загальної кількості.

Потужній освітній та науковий потенціал вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» забезпечують більше тисячі науково-педагогічних і наукових працівників, із них 51 доктор наук з державного управління, 138 докторів наук інших галузей знань, 92 кандидати наук з державного управління та 416 кандидатів наук інших галузей знань.

До навчального процесу щорічно залучається близько 260 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування постійно підтримують зв’язок з багатьма країнами світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління.

На сьогодні вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться Дні відкритих дверей, де кожному бажаючому надають роз’яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради - семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012, є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.

Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема, проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо.

Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників.

Напрацьовуються чіткі механізми відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням не вважається вакантною і може займатись іншою особою лише на умовах строкового договору.

Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов’язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, які він займав до вступу та можливість реалізації переважного права на просування по службі.

Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі поклик до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!

За повідомленням Управлінням державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК