Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.05.2012 року № 145 "Про громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Ічнянській районній державній адміністрації"

30-01-2013 | 11:36

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказу Міністерства юстиції України від 21.09.2011 №3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852, керуючись ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Утворити громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Ічнянській райдержадміністрації (далі –Приймальня).

2. Затвердити Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Ічнянській райдержадміністрації (додається).

3. Призначити завідувачем Приймальні, завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

4. Визначити місцем роботи Приймальні кабінет №5 адміністративної будівлі Ічнянської районної державної адміністрації, робочий телефон 2-14-55.

5. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 12.07.2006 року №267 «Про громадську юридичну приймальню».

6. Дане розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

Голова районної
державної адміністрації С.В. Рубашка

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 21 травня 2012 р. № 145

ПОРЯДОК
роботи громадської приймальні з надання
безоплатної первинної правової допомоги при
Ічнянській райдержадміністрації

I. Загальні положення

1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги при Ічнянській райдержадміністрації (далі - Приймальня) створюється для надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

1.2. Приймальня утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
надання правової інформації;
надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
верховенства права;
законності;
доступності безоплатної правової допомоги;
забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

II. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач Приймальні, який призначається розпорядженням голови райдержадміністрації.
Для належної роботи Приймальні виділяється окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться згідно Графіку роботи Приймальні (додаток ).

2.3. Графік роботи, Порядок роботи Приймальні оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні райдержадміністрації, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації або - комп'ютерної реєстрації.

2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.

2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні голова райдержадміністрації за поданням завідувача Приймальні залучає працівників райдержадміністрації, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у завідувача Приймальні або ж у голови райдержадміністрації. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

III. Порядок розгляду звернень осіб

3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні відповідно до компетенції.

3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

3.3. Райдержадміністрація у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язана надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

3.5. Райдержадміністрації забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції райдержадміністрації, то протягом п'яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного Органу та повідомляється про це особу, яка подала звернення.

3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівники Приймальні, які здійснюють прийом зобов'язані роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані в райдержадміністрації;
на заохочення за сумлінне виконання своїх обов'язків;
направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
голова райдержадміністрації, за поданням завідувача Приймальні може залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.10. Працівники Приймальні зобов'язані:
- здійснювати прийом громадян у визначеному приміщенні, згідно із затвердженим графіком роботи;
- дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
- вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;
- дотримуватись Конституції України, Закону України "Про безоплатну правову допомогу", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
- приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;
- консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
- дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з керівником Органу, при якому створена Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:
- за якість та повноту наданої правової допомоги;
- за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.

Додаток
до Порядку роботи громадської
приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги
при Ічнянській райдержадміністрації

Графік роботи громадської приймальні
з надання безоплатної первинної
правової допомоги при Ічнянській райдержадміністрації

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові працівника Місце роботи та посада Час роботи
1 понеділок
кожного місяця
Завідуючий юридичним сектору апарату райдержадміністрації 9.00-12.00
3 понеділок
кожного місяця
Дроздова Наталія Павлівна Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу Держкомзему у Ічнянському районі (за згодою) 9.00-12.00
4 понеділок
кожного місяця
Катренко Ольга Анатоліївна Начальник юридичного відділу Ічнянської районної ради (за згодою) 9.00-12.00