29 липня 2011

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

Районна адміністрація забезпечує на території району:
- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля тощо;
- підготовку та виконання районного бюджету;
- взаємодію з органами місцевого самоврядування;
- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

Райдержадміністрація здійснює свої основні функції та діє відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. У роботі керується “Регламентом районної державної адміністрації”, “Положенням про апарат районної державної адміністрації”, затвердженими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

РЕГЛАМЕНТ
Ічнянської районної державної адміністрації

1. Цей регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, заступниками голови, керівником апарату, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

3.1. Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

3.2. Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

4.1. повноважень і функцій посадової особи;

4.2. управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

4.3. підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

4.4. порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з керівником юридичного сектору (далі – юридичний сектор) апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

8.1. Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

9.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

9.1.1. актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності районної державної адміністрації, її взаємодію з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

9.1.2. перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

9.1.3. основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

9.2. Плани повинні містити питання:

9.2.1. Підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

9.2.2. діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

9.3. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території району.

9.4. У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

10.1. Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

11. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

11.1. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

14. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

14.1. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

14.2. Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у районних засобах масової інформації.

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

15. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

15.1. опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови районної державної адміністрації;

15.2. здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

15.3. перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

15.4. за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

15.5. здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

15.6. готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

15.7. проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

15.8. здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

15.9. провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

15.10. забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

15.11. виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, також із Секретаріатом Президента України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Кадрова робота

18. Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування районної державної адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює головний спеціаліст з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи.

20.1. Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

21.1. Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

21.2. Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. У районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001р. № 199 (Офіційний вісник України, 2001р., № 9, ст..367), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавству порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

25. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

28. Організація роботи з документами у районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997р., число 43, с.50).

28.1. Інструкція з діловодства районної державної адміністрації затверджується її головою.

28.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації та керівники її структурних підрозділів.

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

30.1. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України розпорядженнями голови районної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

30.2. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та розпорядження голови обласної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю, за розглядом звернень громадян – юридичним сектором апарату районної державної адміністрації, а інших документів – загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації та розпоряджень голови обласної державної адміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

32.1. аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

32.2. систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

32.3. проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

32.4. розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступників.

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови районної державної адміністрації, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, або планом контролю.

33.1. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбачено ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає дорученням виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно обласній державній адміністрації, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

34.1. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків).

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

35. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

35.1. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об»єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997р., число 16, с.85).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

37. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через районні засоби масової інформації.

37.1. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

37.2. Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

37.3. Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

38. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

38.1. Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

39. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

40. Основними завданнями юридичного сектору є:

40.1. правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

40.2. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовим особами районної державної адміністрації;

40.3. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

41.1. забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

41.2. проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

41.3. визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

41.4. надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

41.5. представляє інтереси відповідної районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

41.6. виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою районної державної адміністрації.

42. Керівник юридичного сектору:

42.1. здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

42.2. бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній державній адміністрації;

42.3. організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

42.4. виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

43. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

43.1. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (Далі – колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

45.1. До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

46.1. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – у міру потреби.

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

47.1. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

47.2. Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

48. Апарата районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, стенографування (технічний запис).

49. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і районної державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003р. № 156 (Офіційний вісник України, 2003р., № 40, ст.. 2107), та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

50.1. План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

50.2. Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації та його заступників покладається на відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

52.1. Протокол наради підписує головуючий.

53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має керівник апарату районної державної адміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

55. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

56. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

58. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

58.1. Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

58.2. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

58.3. Зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

58.4.Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

58.5. Проекти розпоряджень районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

58.6. Якщо зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

58.7. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:
- погодили проект розпорядження без зауважень;
- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
- не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

58.8. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

58.9. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження пози цій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

60.1. До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

60.2. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

60.3. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

60.4. Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з осевим проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

63.1. Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

63.2. У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

63.3. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004р. № 308 (Офіційний вісник України , 2004р., № 10, ст..612).

64.1. Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

64.1.1. копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

64.1.2. копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

65.1. За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

65.2. Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі.

66.1. У разі коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

66.2. Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

66.3. Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

66.3.1. перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

66.3.2. оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

66.3.3. перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

66.4. У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

66.5. Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку керівником юридичного сектору, першим заступником голови або заступником голови районної державної адміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), та передається керівнику апарату районної державної адміністрації.

69. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

69.1. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992р. № 731 (ЗП України, 1993р. № 1 – 2, ст..28; Офіційний вісник України, 1998р. № 42, ст..1551).

69.2. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

69.3. Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самим актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

69.4. Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід»ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

69.5. Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

69.6. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення розпорядження голови районної державної адміністрації

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

71.1. Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

71.2. Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату.

71.3. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

71.4. У плані проведення публічного обговорення зазначається:
- які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
- яких результатів необхідно досягти;
- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
- строк проведення обговорення.

71.5. Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9,12,13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

72.2. Головний розробник подає до відділу внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

72.3. Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004р. № 1378 (Офіційний вісник України, 2004р. № 42, ст..2773).

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

73.1. Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

74. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

74.1. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

75.1. З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК